Handelsrecht

Wij zijn uw advocaat handelsrecht met de nodige expertise en volgen uw dossier persoonlijk, discreet en nauw op.

Bij Amelinckx Advocaten hebt u een ervaren advocaat personen- en familierecht die u zal adviseren en uw belangen zal verdedigen.

Het handelsrecht regelt de rechtsbetrekkingen tussen handelaars. In veel landen maakt het deel uit van het privaatrecht. Het kan opgetekend zijn in een aparte wet die onder het privaatrecht wordt gerekend of geïntegreerd in een algemeen wetboek.

België kent een afzonderlijk handelsrecht. Voor een welomschreven categorie van handelaars of daden van koophandel geldt een afzonderlijk wetboek van koophandel. Over het algemeen is de bewijsvoering onder handelaars soepeler en gemakkelijker. Er zijn afzonderlijke rechtbanken van koophandel, ook handelsrechtbanken genoemd.

De faillissementswet is enkel van toepassing op handelaars en enkel zij kunnen failliet worden verklaard onder het Belgisch recht. Voor niet-handelaars bestaat een alternatieve zogenaamde insolventieprocedure, oftewel de collectieve schuldenregeling. De wet inzake de continuïteit van de ondernemingen verleent handelaars bovendien toegang tot bepaalde beschermingsmaatregelen tegenover schuldeisers. Opgelet: deze zijn tegelijk van toepassing voor bepaalde juridische personen die strikt genomen geen handelaar zijn.

Het handelsregister valt onder deze regelgeving en oorspronkelijk ook de boekhoudwetgeving.

Een nauwkeurige opsomming van wat handelaars zijn, wordt weergegeven in de eerste artikelen van het Belgisch Wetboek van Koophandel. Het wetboek spreekt trouwens nog van kooplieden. Zeer eenvoudig gesteld komt het erop neer dat industrie (de secundaire sector) en handel (de tertiaire sector) onder het handelsrecht vallen terwijl landbouw, mijnbouw en visserij (de primaire sector) alsook de vrije beroepen onder het burgerlijk recht vallen.

Contacteer ons